Espereu, si us plau...
Espereu, si us plau...
Seleccionar idioma
Seu Electrònica AJUNTAMENT DE PALMA
Seu Electrònica
AJUNTAMENT DE PALMA

TCI 01. Sol·licitud de Targeta Ciutadana v_2_0

Escut de AJUNTAMENT DE PALMA
Seu Electrònica > TCI 01. Sol·licitud de Targeta Ciutadana v_2_0

TCI 01. Sol·licitud de Targeta Ciutadana v_2_0

A partir del dia 01/04/2024

Descripció

Sol·licitud per primera vegada de la Targeta Ciutadana que serveix a títol unipersonal per pagar l'autobús urbà de Palma de l'EMT i la línia de metro M1 (UIB), aplicant tarifes econòmiques individualitzades en funció d'uns perfils definits. També serveix per obtenir gratuïtament per Internet certificats de residència per a viatges i per funcions relacionades amb les bones pràctiques de la gestió dels residus, com l'obertura dels contenidors marrons per a la matèria orgànica.

Qui ho pot sol·licitar?

Persona física:

 • Resident a Palma (empadronat a Palma)
 • Resident de municipi en conveni (s'ha de dirigir al seu ajuntament). Consultau la llista de municipis en conveni
 • Resident a les Illes Balears a municipi sense conveni (únic perfil No Resident).

Documentació a aportar

ESPANYOLS

 • DNI, carnet de conduir o passaport original en vigor

ESTRANGERS

 • Targeta d'identitat estranger original en vigor o passaport o carnet d'identitat del país comunitari original en vigor + certificat del registre de ciutadà de la Unió Europea

Mitjançant representant:

MENORS


De manera automàtica els empadronats a Palma obtenen els següents perfils de tarifa reduïda per al transport de l'EMT-Palma:

 • Empadronat a Palma.............RESIDENT (preu reduït per viatge 0,80€)
 • Menors de 5 a 16 anys..........MENOR GRATUÏT
 • A partir de 70 anys................CARNET GRAN B (preu reduït per viatge 0,30€).

Per Estudiant, Carnet Verd, Carnet Gran, Família Nombrosa, Palma amb Tu i No Resident. Veure documentació adicional aquí.

On sol·licitar-lo?

Presencial

Per Internet 

Si disposen de Certificat electrònic, DNIe o Cl@ve els residents a Palma poden sol·licitar la Targeta Ciutadana, que rebran per correu postal en el domicili en el qual estan empadronats, en un termini aproximadament de 10 dies laborables, amb els següents perfils:

 • Resident
 • Menor Gratuït, ho pot sol·licitar pare, mare o tutor legal empadronat amb el menor. Si no conviu en el mateix domicili, consultar més a dalt la documentació a aportar per als menors de 16 anys
 • Estudiant (adjuntar matrícula)
 • Família Nombrosa (adjuntar títol de família nombrosa o monoparental)
 • Carnet Verd (adjuntar certificat que acrediti la discapacitat o minusvalidesa = o > 33%)
 • Carnet Gran, subjecte als barems vigents (adjuntar certificat de pensió i declaració de renta 2022)
 • Palma amb Tu, per a major de 45 anys o entre 17 i 30 anys (adjuntar informe del SOIB com aturat de llarga durada, mínim 12 mesos ininterromputs).

IMPORTANT: abans d'iniciar el tràmit serà necessari identificar-se amb un certificat digital.

Per iniciar el tràmit clicau al botó inferior "Nova instància"

Preu i forma de pagament

Gratuita (solicitud alta tarjeta ciudadana)

Normativa

 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques
 • Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del règim jurídic del Sector Públic
 • Reglament (UE) 2016/679 del Parlament europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, general de protecció de dades
 • Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals
 • Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases de règim local
 • Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears
 • Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
 • Decret de batlia núm. 202008782, de 17 de juny de 2020. Normes sobre sol·licitud d'emissió i ús de la Targeta Ciudadana. (BOIB núm. 116, de 30 de juny)
 • Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de Desembre de 2006.

Qui tramita la sol·licitud?

OAC i EMT- Palma

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Òrgan resolutori

OAC i EMT- Palma

Observacions

Descàrrega de documents

Carta de compromisos

Més informació

Termini de tramitació:

 • Presencial: la targeta s'entregarà al moment.
 • Por Internet
  • La targeta s'enviarà en el termini màxim de 3 dies laborables des de la sol·licitud. 
  • Rebreu la targeta per correu postal en un termini aproximadament de 10 dies laborables en el domicili en el qual estau empadronat.

Telèfons: 971225590 de Targeta Ciutadana o 971225900 / 010 (Palma) del Servei d'Atenció Telefònica.

Requisits de la instància

 • La instància haurà de ser signada
 • El tràmit requereix que el/la sol·licitant s'identifiqui i signi amb certificat digital
 • Permet sol·licitants que siguin persones físiques
 • Permet sol·licitants que siguin persones físiques representades per una altra persona física
AJUNTAMENT DE PALMA - P0704000I
Plaça de Cort, 1
07001 Palma
Precarga de imagen Precarga de imagen